Petir dobila odgovor Vlade na zastupničko pitanje o revitalizaciji Banovine - Marijana Petir

Vlada Republike Hrvatske odgovorila je na zastupničko pitanje nezavisne zastupnice u Hrvatskom saboru Marijane Petir o planiranim ulaganjima na području Banovine a koje je Petir postavila nakon održanog skupa „Opstanak na Banovini“, koji je organizirala Lokalna akcijska grupa Una na inicijativu nezavisnih načelnica Općina Majur i Hrvatska Dubica, Klementine Karanović i Ružice Karagić.

Petir je u svom zastupničkom pitanju koje je uputila Vladi RH 8. listopada 2020. godine upozorila na teško stanje na području Banovine, koja niti 25 godina od Domovinskog rata nije doživjela svoju revitalizaciju i koja se svakodnevno suočava s demografskim slomom, iseljavanjem cijelih obitelji i radno sposobnog stanovništva, socijalnom isključenošću, obrazovnim preprekama i nejednakošću, ali i prekomjernom eksploatacijom prirodnih resursa, prostornom stigmatizacijom i prometnom nepovezanošću.

 

Zbog svega navedenog, kao i planova u okviru Projekta Banovina kojeg je Vlada Republike Hrvatske uvrstila u svoj program a kojeg je prihvatio i Hrvatski sabor, Petir je zatražila informacije o mjerama koje Vlada RH provodi i planira poduzeti kako bi se život na području Banovine održao a hrvatsko selo spasilo od propadanja.

“Sisačko-moslavačka županija u kojoj se Banovina nalazi je na oko 41% BDP-a po stanovniku u odnosu na EU-27. Da bi se to promijenilo i podiglo, potrebna su ulaganja”, rekla je Marijana Petir naglasivši da je nužno osigurati ravnomjerni razvoj Hrvatske kako bi ljudi ostali živjeti na selu. Ona pozdravlja najavu Vlade RH da će se posebna pažnja posvetiti ulaganjima u razvoj regija poput Like, Gorskog kotara, Dalmatinske Zagore i Banovine koje posebno pogađa depopulacija i koje se bore sa slabim stupnjem razvijenosti, no smatra da to neće biti dovoljno ukoliko se kroz jasnu, ciljanu i strateški postavljenu demografsku, populacijsku, stambenu i poreznu politiku ne podrži mlade obitelji da ostanu živjeti na selu.

 

U odgovoru koji je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković uputio zastupnici Petir stoji kako je kroz demografske mjere u predškolskom odgoju i obrazovanju putem ulaganja u infrastrukturu, rad i ulaganje u kvalitetu programa, kao i produljen rad vrtića u posljednje dvije godine na području Banovine iz Državnog proračuna uloženo 7,2 milijuna kuna. Dodatno se iz sredstava Europskog socijalnog fonda za Mjeru „Ulaganja u kvalitetu programa i produljen rad vrtića“, za aktivnosti koje su započele 2018. godine u trogodišnjem razdoblju ulaže iznos od 318 milijuna kuna.  U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“ ugovorena su 43 projekta za područje Banovine, a kao rezultat 11 poziva u području socijalnog uključivanja sklopljeno je 40 ugovora kojima je cilj poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta, te je posebna pažnja posvećena osobama izloženim riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Mjere aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba usmjerene su prema očuvanju radnih mjesta,  a  iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za inovacije i istraživanje i razvoj poduzetništva, promicanje konkurentnosti i povećanje kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva, kroz 21 natječaj na području Sisačko-moslavačke županije dodijeljene su 122 potpore s ukupnim iznosom od 186,9 milijuna kuna.

Podsjetimo, Marijana Petir je dala svoju podršku inicijativama građana za izgradnju vodovodne mreže na području sela iz Majskog bazena kao i vodovoda Glinska Poljana-Slana-Vratečko. U odgovoru predsjednika Vlade Republike Hrvatske stoji kako je za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja, ukupne vrijednosti 431 milijun kuna, osigurano 245 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava, a u pripremi je projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina  u vrijednosti od 164 milijuna kuna. U protekle četiri godine, iz sredstava Hrvatskih voda sufinancirani su projekti u ukupnom iznosu od 680 milijuna kuna.

Kroz programe podrške gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja ulaganjima u infrastrukturne projekte iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture u protekle je četiri godine osigurana potpora jedinicama lokalne samouprave s područja Banovine u iznosu od 19,6 milijuna kuna, a dodatno je pravnim  subjektima s područja Banovine osigurana i porezna olakšica. 18,5 milijuna eura financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 4 milijuna eura iz ESF-a ukupna je alokacija za provedbu projekta Grada Petrinje u okviru pilot Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Iz mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 – 2020. kroz 3294 projekta/odluke ugovoreno je 367,4 milijuna kuna, dok je kroz programe potpore proizvođačima, radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva isplaćeno do sada 9,6 milijuna kuna.

„Pred nama je novo proračunsko razdoblje u kojem je za poljoprivredu i ruralni razvoj osigurano 4,5 milijardi eura. Važno je pristupiti programiranju i osmišljavanju onih projekata koji će odgovarati stvarnim potrebama ljudi koji žive na selu i poljoprivrednika koji za nas proizvode hranu“, rekla je Petir upozorivši da se greške koje su se dogodile kod izrade Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., ne smiju ponoviti.

Sisačko-moslavačka županija teško je stradala u Domovinskom ratu i još uvijek se bori s posljedicama rata kao i sa zaostalim minama. Iz sredstava naknade općekorisnih funkcija šuma do sada su financirani poslovi razminiranja šuma i šumskog zemljišta u iznosu od 64,1 milijun kuna a obnovljen je i vozni park za obavljanje vatrogasne djelatnosti te izvršeni radovi u šumama privatnih šumoposjednika u iznosu od 10 milijuna kuna. Gospodarstvenicima iz djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja dodijeljeno je ukupno 7,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje 13 ulaganja.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske najavio je i nastavak i dovršetak započetih projekata iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture koji će pomoći poboljšanju standarda i kvalitete života stanovnika i stvoriti uvijete za gospodarski i društveni razvoj Banovine te osigurati ciljana ulaganja s ciljem zaustavljanja negativnih trendova i revitalizacije Banovine.