Uspostava gospodarskog pojasa u talijanskim vodama neće imati negativan utjecaj na Hrvatsku - Marijana Petir

“Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa pravo je države članice koja ima izlaz na more (obalne države) u skladu s UN-ovom Konvencijom o pravu mora. Dakle, to je pravo i Hrvatske i Italije. U želji da bolje gospodari živim bogatstvima Jadrana i zaštiti morski okoliš, Hrvatska je 3. listopada. 2003. proglasila svoj Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP) koji sadrži sve bitne elemente isključivog gospodarskog pojasa (tada još nismo bili država članica EU). Talijani do sada nisu imali proglašenu nikakvu (niti ekološku niti ribolovnu) razinu zaštite u svom djelu mora što je imalo negativan utjecaj i na njihov i na naš dio mora jer su zbog nepostojanja zaštite, u njihov dio mora mogle slobodno ulaziti ribarice iz trećih zemalja i nesmetano loviti ribu što je posljedično utjecalo na sve lošije stanje ribljeg fonda i predstavljalo je opasnost za morski okoliš ali je utjecalo i na sigurnost i u našem djelu mora”, rekla je Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora nakon najave Italije da će u svom dijelu mora proglasiti isključivi gospodarski pojas.
Odlukom o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa u svom djelu mora, Italija će isključiti treće zemlje iz ribolova, ali ne i države članice, tako da ta njihova odluka prema riječima zastupnice Petir neće imati negativan utjecaj ukoliko će se talijanska strana pridržavati crte razgraničenja i ako zaštitu proglase u svom dijelu mora a nema razloga da tome ne bude tako (oni do sada nisu pokazivali pretenzije prema našem moru).
Njihova odluka u skladu je s europskim politikama koje su usmjerene sve više prema zaštiti okoliša i mora a može pripomoći i našim nastojanjima da se snažnije zaštiti Jadran. Njihovo vode sada će postati vode EU-a, u njima će vrijedit europska regulativa (vrijedit će zajednička ribarstvena politika EU i propisi iz zaštite okoliša EU) i oni će imati jurisdikciju nad svojim dijelom mora a mi nad svojim (mi ne smijemo ući u teritorijalne vode Italije kao niti oni u naše teritorijalne vode), a Hrvatska je u svrhu kontrole nabavila i bespilotne letjelice.
“Briga o zaštiti prirodnih resursa Jadrana i suradnja vezano za održivo ribarstvo u fokusu je Hrvatske pa smo tako zajedno s Italijom uz podršku Europske komisije proglasili zone zabrane ribolova u području Jabučke kotline i na takvim inicijativama treba i nadalje raditi”, rekla je Petir.
Ona je pojasnila da Republika Hrvatska ostvaruje u Jadranu, kroz pravni režim ZERP-a i kroz režim epikontinentalnog pojasa (na morskom dnu i podzemlju), sve sadržaje isključivog gospodarskog pojasa osim onih koji se odnose na pravo na izgradnju umjetnih otoka i pravo na proizvodnju energije korištenjem mora, morskih struja i vjetrova.
Kada je riječ o pravu izgradnje umjetnih otoka, Hrvatska, na temelju pravnog reżima epikontinentalnog pojasa, već ima pravo izgradnje uredaja i naprava (instalacija) za potrebe istraživanja i iskorištavanja morskog dna i podzemlja (kao što su, primjerice, platforme za istraživanje i iskorištavanje ugljikovodika (nafte i plina).
Vezano za proizvodnju energije korištenjem mora, morskih struja i vjetrova, koje je jedino drugo pravo koje Hrvatska ne uživa kroz ZERP, studija o troškovima i koristima proglašenja gospodarskih pojaseva u Sredozemlju na koju se poziva Vlada RH u svom mišljenju dostavljenom Hrvatskom saboru, ukazuje na to da zbog iznimno male razlike u plimi i oseki u cijelom Sredozemlju uporaba snage plime i oseke neće biti iskoristiva. Jednako tako ni uporaba snaga valova najvjerojatnije neće biti značajnije iskoristiva u budućnosti. Kada je riječ o snazi vjetra, sve instalacije koje koriste tu vrstu energije pričvršćene su uz morsko dno i podzemlje pa čak i one koje plutaju na moru. Takve instalacije koje su pričvršćene za morsko dno Republika Hrvatska bi imala pravo postaviti na temelju pravnog režima epikontinentalnog pojasa.
Ribolov u ZERP-u odvija se isključivo sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije, ribarska plovila Europske unije imaju jednako pravo pristupa tim vodama i ne može im se zabraniti pristup (niti naplaćivati), a pravo nadzora i kontrole provedbe tih pravila imaju svi hrvatski inspektori koji sada kao inspektori Europske unije mogu u ZERP-u kontrolirati sve ribarice, uključujući i ribarice drugih drżava članica.